Browse by:

1949 Yakyu Timu Awase JGA8

Exact Match
TAKESHI HIBINO0
TAKESHI MIYAZAKI0
SABURO HIRAI0
JUNJI NAKATANI0
YOSHIO TENPO0
KOZO KAWAI0
SEIZO FURUKAWA0
HIROFUMI KOMAE0
TADAYOSHI TAMAKOSHI0
MICHINORI TSUBOUCHI0
TOSHIMICHI KUNIEDA0
AKIRA NOGUCHI0
TOKUZO HARADA0
HIDEO SHIMIZU0
MICHIO NISHIZAWA0
SATORU SUGIYAMA0
KIYOSHI SUGIURA0
NOBUO OSAWA0
SHINPEI ICHII0
SADAYUKI MINAGAWA0
HATSUO KIYOHARA0
EIKICHI NAGAMOCHI0
GIICHIRO SHIRAKI0
KEIICHIRO SUZUKI0
HIROYOSHI TSUKAMOTO0
KATSUMI SHIRAISHI0
HIROSHI HAGIWARA0
SHIGERU CHIBA0
TAKENORI YAMAKAWA0
KAZUO HORII0
TETSUHARU KAWAKAMI0
HIDEO FUJIMOTO0
TETSUNOSUKE FUJIWARA0
NOBORU AOTA0
KIKUJI HIRAYAMA0
KEIZO TSUTSUI0
CHUSUKE KIZUKA0
NAOSHI YASUI0
NOBORU MATSUBA0
SHISSHO TAKESUE0
KAZUO KASAHARA0
TOKUJI IIDA0
KAZUTO TSURUOKA0
YUTAKA TAGAWA0
KIICHIRO MIYAZAWA0
SHIGEYOSHI MORISHITA0
ISAMU FUJII0
HIROSHI TSUJII0
KAZUO MATSUMOTO0
JUZO SANADA0
KAZUO SATAKE0
SHOJI ARAKAWA0
NARIHARU SAKASAWA0
MAKOTO KOZURU0
TORAO OOKA0
SHIGEYA IIJIMA0
SHOJI KATO0
ISAO MIMURA0
JUNGO IGAUE0
VICTOR STARFFIN0
MASUMI ISEKAWA0
MASAYASU KANEDA0
TSUGUO GOTO0
ZENZO HASEGAWA0
FUMIO FUJIMURA0
TAMAICHI YASUI0
TAKESHI DOIGAKI0
YASUYA HONDO0
KAORU BETTO0
BOZO WAKABAYASHI0
Disclaimer: We are doing our best to find as many trading cards as possible to help complete your collection, but these listings are pulled from a variety of sources and may not always be perfect. Please double-check all listings on the original site before purchase. We do not guarantee the authenticity or quality of any collectible that is not certified by Collectors Universe.
Days Listed
Grade
to
Price
to
Sellers