Browse by:

1949/50 Karuta Omoshiro Book New Year Furoku Insert JK12

Exact Match
TADAYOSHI TAMAKOSHI0
HIROSHI TSUJII0
KOZO GOI0
JUNZO SEKINE0
TADAYOSHI KAJIOKA0
SHIGEYA IIJIMA0
SHISSHO TAKESUE0
YUKO MINAMIMURA0
TOSHIAKI OGATA0
JUNJI NAKATANI0
KIYOSHI SUGIURA0
SHIGERU SUGISHITA0
TOKUJI IIDA0
KAZUO KAGEYAMA0
KEIZO TSUTSUI0
SUSUMU YUKI0
YASUYA HONDO0
TORAO OOKA0
RYOHEI MORIYA0
TAMAICHI YASUI0
YOSHIRO TENPO0
GIICHIRO SHIRAKI0
ATSUSHI ARAMAKI0
TAKESHI DOIGAKI0
TSUGUO GOTO0
NOBORU AOTA0
TAKEHIKO BESSHO0
KIKUJI HIRAYAMA0
KAZUTO TSURUOKA0
KAORU BETTO0
YOSHIYUKI IWAMOTO0
VICTOR STARFFIN0
MICHIO NISHIZAWA0
HIROSHI OSHITA0
SHIGERU CHIBA0
HIDEO FUJIMOTO0
TETSUHARU KAWAKAMI0
MAKOTO KOZURU0
JUZO SANADA0
FUMIO FUJIMURA0
Disclaimer: We are doing our best to find as many trading cards as possible to help complete your collection, but these listings are pulled from a variety of sources and may not always be perfect. Please double-check all listings on the original site before purchase. We do not guarantee the authenticity or quality of any collectible that is not certified by Collectors Universe.
Days Listed
Grade
to
Price
to
Sellers